081-5472798
Fri-Sat 09:00-18:00
support@buddybuyhosting.com
หน้าแรก / บทความ / Email Forwarding ใน DirectAdmin

Email Forwarding ใน DirectAdmin

การทำ Email Forwarding จะใช้ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนที่อยู่ปลายทางไปยังอีเมลใหม่ เช่น กรณีที่พนักงานลาออกแล้วอาจจะมีการติดต่องานกันระหว่างลูกค้ากับบริษัทดังนั้นเวลาที่ลูกค้าส่งอีเมลมาที่พนักงานคนดังกล่าว เราอาจจะให้อีเมลนั้นถูกส่งไปยังพนักงานใหม่เป็นผู้รับแทน

ขั้นตอนการทำ Email Forwarding ใน DirectAdmin ดังนี้

1. คลิกที่ Forwarders

4mail

2. คลิกที่ Create new E-mail Forwarder

4mail2

3. จากนั้น ให้ใส่อีเมลที่ต้องการให้อีเมลต้นทางที่ Forwarder Name และอีเมลที่ต้องการให้อีเมลถูกส่งไปที่ Destination Email

4. เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Create

4mail3

5. เมื่อระบบสร้างเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

4mail4

6. เมื่อกลับมาที่หน้า Email Forwarder ก็จะมีรายชื่ออีเมลแสดงขึ้นมาดังรูป

4mail5

วิทยา มาลารัตน์ (อ.เสก)

วิทยา มาลารัตน์ (อ.เสก)

BuddyBuy Hosting

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 081-5472798

อีเมล: support@buddybuyhosting.com